Otváracia doba: 10:30 - 15:00   -   Využite nášho Chatbota vpravo dole pre základné informácie.


Úvod » ČLÁNKY, RADY, NÁVODY » Vložkovanie komína

Kedy a prečo rekonštruovať a vložkovať komín

Nariadenie vlády č. 91/2010 Z. z. o podmienkach požiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní komínov, dymovodov a spotrebičov palív je účinné od 1. januára 2011. Toto nariadenie nanovo definuje povinnosti vlastníkov budov pri starostlivosti o komíny a ich bezpečný technický stav. Nové nariadenie vlády bolo vyvolané masívnou novou výstavbou a obnovou budov a dovtedy nedostatočnou legislatívou.

Okrem jasne definovaných povinností však nové nariadenie vlády prinieslo aj nové právo - komíny si môžeme čistiť sami a nie je to vôbec zložité. Samotné čistenie komína však často nestačí a kontrolu a niektoré náročnejšie úkony čistenia komína musí vždy vykonať odborník. Nehovoriac o rekonštrukcii komína alebo vložkovaní komína. V prípade starých domov so starými komínmi kominár pri kontrole často odporučí vyvložkovanie komína.


A čo starý komín?

Ak je komín už značne zanesený a nestačí ho len vyčistiť, môžete pristúpiť k jeho vyhoreniu, čo je najnebezpečnejšia možnosť, frézovaniu, čisteniu, kompletnej výstavbe nového komína alebo len v porovnaní s novou stavbou lacnejšej, ale rovnako funkčnej vložke. A práve vložkovanie komína je najčastejším spôsobom jeho rekonštrukcie alebo úpravy. Komínová vložka zabraňuje prenikaniu vlhkosti, vodných pár a spalín cez plášť komína. V opačnom prípade by vznikali nežiaduce dechtové škvrny, ktoré sú viditeľné na omietke starších komínov.

Pred vložkovaním kominár posúdi existujúci komín a rozhodne, či musíme komín opraviť, kde a ako. Komíny sa vyvložkujú zhora a búracie práce sa vykonávajú len na vyústení dymovodu zo spotrebiča do komína (kde je osadený tzv. T-kus) a na päte komínovej tvárnice (kde je osadený spodný koniec komínovej vložky - kondenzačná šachta a servisné dvierka).


Keď je potrebné komín vyvložiť

- Keď je komínový ťah zlý.
- Keď je v miestnostiach cítiť zápach spalín.
- Keď je komínový prieduch v zlom technickom stave a nevyhovuje predpisom.
- Keď je pôvodný komín alebo vložka na konci svojej životnosti.
- Pri prechode na iné palivo.
- Keď priemer dymovodu nezodpovedá parametrom spotrebiča.
- Keď sú steny komínového prieduchu narušené vlhkosťou - kondenzátom zo spalín.

Keď meníme spotrebič. Moderné spotrebiče spôsobia problém v starom jednoplášťovom komíne bez vložky. Palivo v nich horí lepšie, zo spotrebiča odchádzajú chladnejšie spaliny a tie môžu v nevykurovanom komíne kondenzovať.

Moderné spotrebiče spaľujúce plynné, kvapalné a pevné palivá kladú vysoké nároky na odvod spalín. Výber vhodného materiálu komínovej vložky zohráva dôležitú úlohu pri absorpcii, odolnosti voči vlhkosti a agresívnemu prostrediu a v neposlednom rade aj odolnosti voči vyhoreniu. Všetky tieto parametre dokonale spĺňa naša vysokokvalitná komínová vložka z nehrdzavejúcej ocele. Vložky sú najčastejším spôsobom rekonštrukcie komínov pred pripojením spotrebiča na dymovod.

Komínové vložky sú dokonalým, rýchlym a cenovo výhodným spôsobom rekonštrukcie najmä starších komínov. Celá myšlienka vložkovania spočíva v tom, že sa existujúci komínový prieduch opatrí novou nerezovou vložkou vhodnej veľkosti, ktorá zabezpečí, že váš komín dostane všetky potrebné parametre a predovšetkým bude bezpečný. Vložkovanie komína je dobrou investíciou do budúcnosti celého vášho domu.


Inštalácia

Samotná inštalácia komínovej vložky nepredstavuje väčší problém. Pri väčšine komínov ju možno nainštalovať do pôvodného dymovodu bez väčších úprav. Ak je priemer existujúceho komína nedostatočný, existujú dve možnosti pre vložkovanie komína.

Existujúci komín sa na jednej strane priečne zbúra, aby sa komínová vložka mohla vložiť do muriva komína.

Ak nie je možné alebo vhodné vykonať búracie práce, oslovíme odbornú firmu na frézovanie komínov a necháme komín vyfrézovať.

Frézovaním dosiahneme dostatočnú šírku dymovodu pre komínovú vložku. Frézujú sa komíny, ktoré sú silne zanesené dechtom (frézovaním sa komínový prieduch vyčistí a oddechtí), a v prípade potreby aj komíny, ktorých vnútorný priemer je príliš malý na vložku. Vložka sa však musí do komína vložiť. Frézovanie sa môže odporučiť aj na zlepšenie ťahu príliš nízkeho komína. V každom prípade je frézovanie komína v zásade lacnejšie ako jeho demolácia a stavba nového. Jeden komínový prieduch možno vyfrézovať a vyvložiť za 1 deň.


Pokyny na inštaláciu komínovej vložky

Pripravte montážne otvory v existujúcom, riadne vyčistenom komínovom telese. Vo väčšine prípadov stačí vyrezať dva otvory, jeden pre sopouch (prípojku) a druhý pre revízny otvor + vymetacie dvierka, prípadne vyrezať otvor pre montáž strediacich objímok.

Komínová vložka a ostatné príslušenstvo sa na jednom konci (hrdle) zväčší. Toto hrdlo je pri montáži vždy hore. Spojenie komínových vložiek sa vykonáva "po vode". Každý spoj musí byť pevný (nitovaný) a tesný a musí byť zabezpečený tak, aby sa komínové vložky nemohli počas čistenia rozpojiť. Hĺbka hrdla 80 mm zaručuje dostatočne tesný, pevný a hladký spoj. Priemer komínovej vložky sa nesmie zmenšovať ani zväčšovať. Vloženie sa musí vykonať tak, aby sa zabezpečila expanzia vložky z nehrdzavejúcej ocele v komínovom prieduchu. (vložka nesmie mať "tvrdé steny").

Samotná inštalácia komínových vložiek sa začína inštaláciou kondenzačnej vaničky. Do tohto zberača kondenzátu vložte komínový diel s kontrolným otvorom. Nasleduje pripojovací kus "T" (sopouch), ktorý sa nastaví na požadovanú výšku pre pripojenie vykurovacieho telesa. Prípadný výškový rozdiel medzi sopouchom a komínovým dielom s revíznym otvorom sa dá vyriešiť primeraným nadvihnutím predtým osadených dielov z nehrdzavejúcej ocele (sopouch a diel s revíznym otvorom) alebo sa výškový rozdiel dá vyrovnať vložkou z nehrdzavejúcej ocele, ktorá sa vloží medzi komínový diel s revíznym otvorom a sopouch. Tieto vložky sú k dispozícii v troch rôznych dĺžkach. Vložku z nehrdzavejúcej ocele možno skrátiť pomocou uhlovej brúsky.
Pre lepšiu stabilitu komínovej vložky odporúčame, aby boli kondenzačná vanička a diel revízneho otvoru pevne zamurované. V mieste, kde T-kus prechádza stenou, je potrebné T-kus obaliť tepelnou izoláciou s hrúbkou cca 15 mm. Tým sa vytvorí dostatočný priestor pre dilatáciu komínovej vložky.

Po osadení a zamurovaní T-kusu (sopouchu) pokračujte s ostatnými vložkami. Komínové vložky sa môžu spustiť z komínového vývodu. Pri spúšťaní sa odporúča použiť spúšťaciu svorku, ktorá je pripevnená k prvej spúšťanej vložke. Pri spúšťaní komínových vložiek z nehrdzavejúcej ocele treba dbať na správnu orientáciu (hrdlo na vrchu). Druhou možnosťou je vložiť komínové vložky do komínového prieduchu zdola. Pri tejto možnosti je potrebné vyrezať v komínovom prieduchu dostatočný otvor na vloženie vložiek z nehrdzavejúcej ocele.

Vybúrané montážne otvory v murive komínového plášťa sa musia zamurovať do úrovne existujúceho muriva a povrch omietnuť štukom.

V prípade vyvložkovaných komínov musí konštrukcia krycej dosky zabezpečiť, aby sa do medzery medzi komínovým plášťom a komínovou vložkou nedostala dažďová voda.

Konštrukcia krycej dosky komína musí zabezpečiť dilatáciu komínovej vložky v komínovom prieduchu. Ak je komínová vložka ukončená pod krycou doskou, medzi krycou doskou a komínovou vložkou musí byť dilatačná medzera najmenej 5 mm na 1 M dĺžky vložky.


Záver

Pred uvedením spotrebiča do prevádzky je potrebné podrobiť spalinovú cestu revíznej správe v súlade s NV č. 91/2010 Z. z. Uvedený technologický postup vkladania komínov s pevnými komínovými vložkami zodpovedá súčasným poznatkom a uznávaným technologickým pravidlám. Odchýlky od týchto predpisov pri zabezpečení minimálne rovnakej úrovne bezpečnosti a spoľahlivosti, ako deklarujú ustanovenia týchto predpisov, sa vykonávajú na vlastnú zodpovednosť.

Odporúčame vám, aby ste sa pred vložkovaním alebo stavbou nového komína vždy obrátili na skúseného kominára alebo odborného kominára a riadili sa jeho radami o konštrukcii, vhodnom priemere a hrúbke materiálu!


Na čistenie komínov z nehrdzavejúcej ocele používame len kefy z nehrdzavejúcej ocele!Vytvorené systémom www.webareal.sk

MDczZTEzOD